En vetenskaplig artikels status bestäms till stor del av hur många andra forskare som väljer att citera den i sin egen forskning. Eftersom det numera finns tusentals sätt att sprida kunskap på så har givetvis detta förändrats. En pinfärsk artikel visar att antalet tweets om en artikel kan predicera hur populär denna kommer att bli i forskarvärlden.