Prokrastinering och fusk

Att regelbundet skjuta upp sina uppgifter och åtaganden har visat sig vara förknippat med en mängd olika negativa konsekvenser. Bland annat tycks slutprodukten bli sämre än om vi hade satt igång med arbetet i tid, samtidigt som beteendet har visat sig ge mer stress och oro ju närmare deadline vi kommer. En mindre uppenbar följd av prokrastinering är emellertid att det också ökar risken att börja använda tvivelaktiga metoder i syfte att bli klar, något som inte minst har visat sig gälla tillämpningen av fusk och plagiarism bland universitetsstudenter.

Sambandet mellan prokrastinering och oärliga metoder framstår kanske som självklart – ju mer pressad individen är att hinna färdigt desto större sannolikhet att den tar till fusk och plagiarism som en sista utväg. Forskning på området har dock varit begränsad, även om studier har funnit att personer som får höga poäng på självskattningsformulär som mäter uppskjutande också har en större benägenhet att ägna sig åt förbjudna sätt att slutföra sitt arbete. Senare undersökningar har samtidigt visat att sambandet förmodligen är mer invecklat.

Sung-Il Kim är professor i utbildningspsykologi vid Korea University i Korea och studerade tillsammans med kollegor varför prokrastinering och tvivelaktiga metoder förekommer hos vissa individer. Genom att använda sig av en rad olika självskattningsformulär som mäter såväl uppskjutande och motivation som benägenheten till fusk och plagiarism fann man att framförallt personer med lågt tilltro till sin egen förmåga och rädsla för att misslyckas i högre grad ägnade sig åt både prokrastinering och oegentligheter.

Resultatet visade även att de uppgifter och åtaganden som värderas högt av andra, exempelvis om det finns en utbredd uppfattning om att man måste prestera väl på en viss tenta, så ökar det risken för fusk och plagiarism. Sung-Il Kim sammanfattar sin studie med att långtifrån alla som prokrastinerar tillämpar tvivelaktiga metoder, men för de som redan misstror sin förmåga att göra ett bra jobb, och där slutprodukten upplevs som väldigt viktig, finns det en betydligt större sannolikhet för att de kommer att göra saker som inte är tillåtna.

Akademisk referens: Lee, J., Bong, M., & Kim, S-I. (2014). Interaction between task values and self-efficacy on maladaptive achievement strategy use. Educational Psychology, 34(5), 538-560.

Roig, M., DeTommaso, L. (1995). Are college cheating and plagiarism related to academic procrastination? Psychological Reports, 77, 691-698.

Foto: https://www.flickr.com/photos/35888947@N05/