Hårdvara och mjukvara, hårda och mjuka värden, allt behövs.

Mer lönsam med bättre feedback och relationer?

I många verksamheter upplevs ett motsatsförhållande mellan lönsamhetsfokus och mer relations- och kulturbyggandebyggande aktiviteter. Ofta uttrycks dessa båda som ”hårda” och ”mjuka” värden i organisationer. En ständig utmaning för HR-personal och organisationskonsulter består i att via arbete med mjuka värden påverka hårda siffror.

IT-företaget Pulsen är ett av Sveriges äldsta IT-konsultbolag och etablerades redan 1964. På Pulsen Integration, ett affärsområde inom Pulsen med 150 anställda, diskuterades frågan om ett motsatsförhållande verkligen fanns mellan lönsamhet och en feedbackkultur. Borde inte en mer feedbackorienterad organisation med bättre relationer mellan medarbetare och chefer skapa ökad lönsamhet?

Pulsen Integration bjöd in Psykologifabrikens konsulter att med hjälp av ”organizational behavior management” eller OBM – Helt enkelt inlärningspsykologi i organisationer – och vårt digitala verktyg Viary utmana föreställningen om hur ”hårda” värden kan påverkas med ”mjuka” strategier – Och hur sambandet verkligen kan säkerställas!

Genom att identifiera de beteenden som antogs påverka resultatet byggdes insatsen kring att med olika strategier öka frekvensen av dessa. Då insatsen berörde både konsultchefer, projektledare och konsulter formulerades olika beteenden för de olika kategorierna. En konsultchef fokuserade på beteenden som att återkoppla positiv feedback till en konsult, en projektledare utförde beteenden som att stämma av en ekonomisk kalkyl och en konsult kunde exempelvis lyfta fram ett identifierat behov ute hos kunden.

En röd tråd bland de beteenden som arbetades med var olika former av feedback. Allt ifrån att uppmärksamma en kollegas prestation till att fira en framgång tillsammans.

Med workshops, digitala verktyg, coaching och utbildning arbetade psykologifabrikens konsulter med utmaningen under 6 veckor. För att säkerställa att resultatet verkligen påverkades av insatsen kontrollerades de ca 60 medarbetarna som berördes av insatsens beläggningsgrad mot hela affärsområdets medarbetare. Ökningen visade sig vara hela 9 procentenheter för OBM/Viary-gruppen och totalt 2,5 procentenheter för hela affärsområdet (inom vilken Viary-gruppen ingick). Således en ökning om minst 6,5 procentenheter i beläggningsgrad och sannolikt mer.

pulsen-graf_1

För att vara riktigt säkra på att resultatet uppnåtts på grund av insatsen stämdes varje individuell medarbetares ökning i beläggningsgrad av mot mängden registrerade beteenden i Viary — Fanns det ett samband mellan handlingar och lönsamhet? Mycket riktigt kunde ett statistiskt samband säkerställas.

pulsen_graf_2

Och hur gick det med relationerna? Faktum var att på frågan ”Jag tycker att insatsen och Viary förbättrat kontakten med min chef” svarade 55% att det stämde precis, 36% att det stämde ganska bra och 9% att de var osäkra.

”Jag tycker att arbetet med insatsen och Viary förbättrat kontakten med min chef”

pulsen_graf

Summering i tre punkter:

Arbete med konkreta beteenden påverkade på ett mätbart vis Pulsen Integrations resultat.

Lönsamheten ökade samtidigt som upplevelsen av relationen mellan chef och medarbetar förbättrades.

Resultaten kunde säkerställas statistiskt och kontrolleras för flertalet felkällor

Nyfiken på detaljer? Läs hela rapporten här

Uppdatering 2020: Viary finns inte längre men har ersatts av vårt nya beteendeförändringsverktyg Habitud, som tagit till vara på – och utvecklat – kunskaperna och erfarenheterna från vårt första digitala stöd. 

Klicka här för att läsa fler kundcase.