KonflikthanteringFoto: Weareintheplace på Flickr.com

Lös brottslig själviskhet med konflikthantering

Jag är chef över konsulter. Senaste gången två stjärnkonsulter jobbade ihop så tog den ena på sig äran för hela jobbet och den andra vägrar nu att jobba ihop på uppdrag. Jag måste lösa konflikten för ett nytt prestigeuppdrag kräver att båda jobbar på det.

Situationen för dina konsulter kan liknas vid samma dilemma som en fånge kan råka ut för: En person har åkt fast för ett brott tillsammans med en kumpan och hamnar båda med två alternativ: vittna mot den andre eller hålla tyst. Om båda tiger hamnar båda i fängelse i sex månader. Om båda vittnar mot den andre får båda två års fängelse. Om en vittnar mot den andre men den andre tiger så får den som vittnar gå fri medan den som inte gjorde det får fängelse i tio år. De måste båda bestämma sig men vet inte vad den andra väljer. Vad gör de?

Detta exempel kallas just för fångens dilemma och illustrerar hur själviskhet kan uppmuntras. Det som är bäst för gruppen får lida för den individuella vinningens skull. Det gemensamma straffet blir mycket mindre om båda håller tyst men vem vågar lita på den andre?

I er konflikt verkar de två konsulterna ha hamnat i just en liknande situation. De tvivlar på om den andra kommer att samarbeta. Din roll som chef är att skapa en trygghet så att de båda blir inställda på att välja det som är bäst för firman istället för det som är mest riskabelt för dem som individer.

Nationalekonomen Elinor Ostrom har åtta principer för samarbetande grupper. Den sjätte principen handlar om snabb och rättvis konfliktlösning. Genom att sätta dig ner med båda parter och få dem att se konflikten som ett gemensamt problem blir det tydligare vad som ger bäst vinning för så många som möjligt.

I fångens dilemma blir det gemensamma straffet bara ett år om båda parter väljer att hålla tyst. Däremot så blir det gemensamma straffet tio år om den ena vittnar mot den andra. Svårigheten för dig som chef är att visa vad parterna har att vinna på att samarbeta. Vad innebär det för dem och för bolaget om ni kan genomföra det prestigefyllda uppdraget?

Denna text kommer från min spalt i tidningen Personal & Ledarskap. Du kan läsa fler texter här. Den kopplar även till princip sex i vår bok Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team.