Kontorslandskapets negativa sidor

Öppna kontorslandskap är ett sätt att strukturera arbetsplatser som har starka kopplingar till såväl missnöje som svårigheter att koncentrera sig i arbetet. I ett antal experiment har det bland annat visat sig att öppna kontorsytor är förknippade med fler distraktionsmoment än ett vanligt kontorsutrymme, något som inverkar på  förmågan att bibehålla fokus och försvårar skapandet av rutiner. Dessutom visar undersökningar bland medarbetare att denna form av arbete även upplevs negativt av den enskilde individen eftersom det minskar möjligheten att vara förtrolig med sina kollegor.

I en nyligen framlagd doktorsavhandling presenterar forskaren Helena Jahncke vid Luleå Tekniska Universitet resultaten från fyra vetenskaplig studier där hon har utvärderat effekten av öppna kontorslandskap på människors förutsättningar att bearbeta information och återhämta sig i arbetet. Även dessa pekar på att öppna kontorslandskap kan försämra individens motivation och prestationsförmåga, liksom leda till en ökad upplevelse av mental trötthet. Orsaken till detta tycks handla om ljudnivån som förekommer på arbetsplatser, i synnerhet när kollegor håller på att föra ett samtal i bakgrunden.

Olika arbetsuppgifter påverkas emellertid olika mycket av de ljud som förekommer i ett öppet kontorslandskap. Framförallt försämras prestationsförmågan på sådana arbetsuppgifter som involverar informationssökning eller att kunna memorera ord. Dessutom visar det sig att förutsättningarna för att återhämta sig på jobbet fungerar bäst om individen tar en paus och gör något annat än sitta kvar i sin vanliga arbetsmiljö, åtminstone när det gäller att återfå motivationen. Att fortsätta utsätta sig för ljud vid sin arbetsplats kan med andra ord göra att vi tappar drivkraften att fortsätta jobba, och i sin tur vår produktivitet.

En hel del av ett öppet kontorslandskaps negativa sidor går lyckligtvis att förbättra genom att försöka strukturera sin tillvaro på jobbet så att mer koncentrationskrävande arbetsuppgifter utförs i ostörda miljöer, liksom att regelbundna pauser blir till en  vana när motivationen sviktar. Samtidigt ligger en del av ansvaret även hos arbetsgivaren när det gäller att tillhandahålla avskilda platser för privata ärenden och mer fokuserat arbete. Likaså kan det vara viktigt att etablera en policy kring vilka beteenden som ska gälla i öppna kontorsytor för att så många medarbetare som möjligt ska kunna trivas och fungera på sin arbetsplats.

Akademisk referens: Brennan, Chugh, & Kline (2002). Traditional versus open office design: A longitudinal field study. Environment and Behavior, 34(3), 279-299.

Jahncke, H., Hygge, S., Halin, N., Green, A-M., & Dimberg, K. (2011). Open-plan office noise: cognitive performance and restoration. Journal of Environmental Psychology, 31, 373-382.

Foto: https://www.flickr.com/photos/honorphotobar/