Kontor, prestation och välmående

Arbetslivet står under konstant förändring, och på senare tid har nya former att organisera sitt arbete dykt upp. Det handlar om alltifrån flexibla moduler där de anställda saknar fasta arbetsplatser till olika typer av öppna kontorslandskap. Att disponera arbetsytor på andra sätt än att erbjuda egna rum är dock ingenting nytt, och handlade från början om att öka kommunikationen mellan medarbetare samt riva hierarkiska barriärer. Forskning visar emellertid att dessa former också kan medföra en del negativa konsekvenser, något som en ny avhandling i psykologi visar.

Aram Seddigh är doktor i psykologi vid Stockholms universitet i Sverige och har ägnat sig åt att studera hur kontorstyper påverkar de anställda. Undersökningarna är genomförda på ett stort antal individer och bygger på såväl enkätsvar som kognitiva tester, det vill säga tester som mäter förmågan att ta in och bearbeta information. Resultatet från hans studier pekar på att både stress och prestation beror på vilken typ av kontor man befinner sig i, där öppna kontorslandskap tycks vara förknippade med störst problem, följt av så kallade flexkontor och egna rum.

Fynden från hans forskning är emellertid inte entydig, exempelvis verkar minnesförmågan vara mer påverkad av distraktioner om personalen ska genomföra sitt arbete i egna rum, till skillnad från mindre eller medelstora öppna kontorslandskap. Aram Seddigh argumenterar för att det skulle kunna bero på att en del människor som jobbar i mer öppna arbetsytor har lyckats utveckla strategier för att hantera de återkommande störningsmoment som ofta förekommer, vilket gör dem mindre påverkade av distraktioner än de som vanligen sitter mer ostörda.

Samtidigt tycks personlighetsvariabeln vänlighet vara av stor betydelse. Individer som skattar högt på vänlighet störs nämligen i högre grad av att befinna sig i öppna kontorslandskap, något som kan handla om att de har svårare att säga ifrån och ta hänsyn till sig själva. Aram Seddigh sammanfattar sin forskning med att arbetsytor behöver disponeras olika beroende på vilka uppgifter som ska utföras samt hur man är som person – ibland fungerar öppna kontorslandskap bra, men ibland kan det också behövas en dörr att stänga om sig.

Akademisk referens: Seddigh, A., Berntson, E., Bodin Danielson, C., & Westerlund, H. (2014). Concentration requirements modify the effect of office type on indicators of health and performance. Journal of Environmental Psychology, 38, 167–174.

Seddigh, A., Stenfors, C., Berntsson, E., Bååth, R., Sikström, S., & Westerlund, H. (2015). The association between office design and performance on demanding cognitive tasks. Journal of Environmental Psychology, 42, 172–181.

Foto: https://www.flickr.com/photos/legozilla/