Tack Alexander Naglestad på Unsplash för bilden

Åtta principer för framgångsrika team – en sammanfattning 

Vad gör att en grupp överlever under lång tid? Elinor Ostrom, som var professor i statsvetenskap vid Indiana University i Bloomington i USA, ägnade årtionden åt att studera samarbete i och mellan grupper över hela världen. Ostrom fann ett mönster: om åtta kriterier är uppfyllda fungerar samarbetet. Hon valde termen design principles (designprinciper) för att beskriva dessa kriterier. Ostroms arbete var så banbrytande att hon 2009, som första kvinna, fick ekonomipriset till Alfred Nobels minne.

Designprinciperna har väckt intresse från psykologer eftersom de går i linje med vad psykologiska teorier säger om hållbara grupper, team och organisationer. Vi på Psykologifabriken har jämfört Ostroms principer med över hundra psykologiska studier och svensk arbetsmiljöforskning i vår bok Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team. Utifrån denna metod har vi hjälpt flera team att utveckla sitt samarbete. För att kunna utvärdera våra insatser har vi skapat en kartläggning av åtta principer för framgångsrika team

Men vilka är de åtta principerna? Här kommer en sammanfattning med hjälp av Sagan om ringen! 

1. Tydligt mål – Domedagsberget

Frodo i Sagan om ringen har en storslagen vision: att rädda sagovärlden Midgård. Ännu viktigare är att han har ett specifikt mål för att uppnå visionen: kasta den magiska ringen i Domedagsklyftan. Målet enar ringens sällskap och gör önskvärda beteenden tydliga, som att vandra mot Domedagsklyftan med ringen. Den första principen handlar om att en tydlig grupp skapas bäst med ett tydligt mål.

2. Tydliga roller – Roller ger grund till rättvis arbetsbelastning och ersättning

Vem gör vad för att ni ska nå ert mål? Ska Frodo bära den magiska ringen med korrumperade krafter och ska trollkarlen Gandalf staka ut riktningen? Vem ska slåss mot orcherna? Får Frodo ersättning för obekväm arbetstid? Med tydliga roller är det lättare att skapa en transparent arbetsbelastning vilket gör det lättare att skapa en rättvis ersättning.

3. Inkluderande beslutsfattande – Hur tar ni hand om allas åsikter? 

Boromir vill inte förstöra ringen. Hur ska gruppen hantera motstridiga åsikter som denna? Ju fler personer som bidrar till ett beslut, desto mer information finns för att fatta bra beslut. Även om någon blir nedröstad. Som Boromir. Med strukturerade möten, enkäter, remissrundor och helt vanliga samtal går det att skapa ett inkluderande beslutsfattande. Något som inte behöver vara samma sak som ett långsamt beslutsfattande med konsensus.

4. Positiv feedback – Ge positiv feedback på beteenden som leder mot era mål

Har ni bestämt målet och rollerna med hjälp av ett inkluderande beslutsfattande? Då kan ni börja vandra i riktning mot ert Domedagsberg. Alla beteenden som leder till målet och främjar samarbete, långsiktighet och altruism behöver uppmuntras på denna vandring. Detta görs bäst med positiv feedback och insyn är en viktig förutsättning för att kunna ge denna feedback.

5. Psykologisk trygghet – Psykologisk trygghet ger grund för snälla tillsägelser som kan trappas upp

Boromir tyckte det var tråkigt att bli nedröstad. Han ville ju använda ringens magiska krafter och han struntade i att han var ensam om den åsikten. Så han försöker ta ringen från Frodo. Ett problematiskt beteende som leder bort från det överenskomna målet. När någon gör problematiska beteenden måste vi säga ifrån. Vi ska dock inte sparka någon för att de inte diskat sin kaffekopp. Vi kan säga ifrån så snällt som möjligt och så tidigt som möjligt. När problembeteendena är små. Något vi vågar göra om det finns psykologisk trygghet. Om problembeteendet fortsätter måste vi kunna trappa upp våra snälla straff.

6. Förebygg konflikter – Förebygg och hantera konflikter genom att se situationen bakom dem

Det är lätt att tro att konflikter har med personkemi att göra. Men oftast bottnar konflikter i problem i situationen. Om det finns otydlighet kring mål, roller, beslutsfattande, om du inte uppmuntrats när du gjort rätt eller blivit tillsagd när du gjort fel. Det är lätt att se att Boromir hade ett konkurrerande mål, inte gillade sin roll, motsatte sig beslutsfattandet, inte fick positiv feedback och att ingen sa ifrån när han började bete sig illa. En situation som slutar i konflikt och den tragiska händelsen att de onda orcherna överfaller ringens sällskap.

7. Autonomi – Tillit, självständiga medarbetare och självständiga team

När orcherna anfaller splittras Ringens sällskap och varje team måste ha en god grad av självständighet. Detta för att kunna arbeta mot det gemensamma målet även när de inte kan höras om varje liten arbetsuppgift. Självständiga medarbetare och team kan lättare ändra mål och arbetssätt för att hantera en föränderlig miljö. Så länge de vet ramarna som de kan vara fria inom. Frodo kan inte kontakta trollkarlen Gandalf och stämma av varje liten idé för att undslippa orcherna på samma sätt som en medarbetare eller ett team inte ska behöva be om tillåtelse för alla sina prioriteringar.

8. Samarbete med andra grupper – Samma principer behövs mellan team som inom team

Teamen i en organisation får inte vara så självständiga att det går ut över organisationens övergripande mål. Hoberna Merry och Pippin jobbar på sin kant med att samla allierade trädvarelser medan Frodo och Sam jobbar på sin. Alla team jobbar mot samma mål. Det är viktigt med samarbete över gruppgränserna för att åstadkomma hållbar förändring.

Lyckas ni skapa ett team och en organisation som följer de åtta principerna? Då kan ni ta er till ert Domedagsberg! 

Vill du testa principerna i ditt team? Spana in följande gratiskurser på Habitud för vardera av de åtta principerna eller vår öppna utbildning för att utveckla team. Har du redan hört en föreläsning med oss på detta tema eller jobbar med oss i en teaminsats? Då kan du logga in på Habitud och klicka på knappen Hitta övningar för att välja övningar som passar till just den principen ni vill fokusera på.